วันพุธที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2562

มูลนิธิสันติสุข และทีมงาน ขอขอบพระคุณคณะชมรมผู้ปกครอง และคณะนักเรียน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอัสสัมชัญ


มูลนิธิสันติสุข และทีมงาน 
ขอขอบพระคุณคณะชมรมผู้ปกครอง และคณะนักเรียน
ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอัสสัมชัญ ที่ได้เข้ามาบริจาคสิ่งของอย่างมากมาย  
ให้กับน้องๆ ที่ด้อยโอกาสในชุมชนแออัด ที่มูลนิธิสันติสุข คลองเตย   
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2562 ที่ผ่านมาค่ะ

#ขอบคุณนะคะ #Thankyouverymuch
#มูลนิธิสันติสุข #santisukfoundation


วันจันทร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2562

มูลนิธิสันติสุข ขอขอบคุณ บริษัท เบรนน์แท็ก อินกรีเดียนส์ (ประเทศไทย) จำกัด ( มหาชน )


มูลนิธิสันติสุข ขอขอบคุณ  บริษัท เบรนน์แท็ก อินกรีเดียนส์ (ประเทศไทย) จำกัด ( มหาชน ) 
โดย Brenntag Food & Nutrition ที่ได้บริจาคเป็นทุนทรัพย์ จำนวน 111, 111 บาท 
( หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบเอ็ดบาทถ้วน ) เพื่อสนับสนุนโครงการงานอาชีพ
เพื่อผู้ยากไร้ในชุมชน และงานสงเคราะห์ของมูลนิธิฯ ค่ะ

มูลนิธิสันติสุข ขอขอบคุณ ทีมงานของ บริษัท เบรนน์แท็ก อินกรีเดียนส์ (ประเทศไทย) จำกัด ( มหาชน ) มา ณ โอกาสนี้ อีกครั้งหนึ่ง ที่ท่านได้มีส่วนช่วยเหลือผู้ยากไร้และมีรายได้น้อย ด้วยการให้โอกาส สร้างอาชีพ เพื่อให้มีรายได้เลี้ยงตนเองและดูแลเด็กๆ ในครอบครัวต่อไปค่ะ

รายละเอียดของโครงการงานอาชีพ
:
http://bit.ly/2
kxUaue

#ขอบคุณนะคะ #เบรนน์แท็กอินกรีเดียนส์
#BrenntagFood&Nutrition #BrenntagIngredientsThailand